Xuất bản thông tin

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ẤT MÙI

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT ẤT MÙI

Kính gửi:
- UBND Thị trấn Mạo Khê.
- Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều.
Thực hiện hướng dẫn của UBND TT Đông Triều; Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;
Trường MN Hoa Phượng báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của CB,GV,NV như sau:


TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

 

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Nguyễn Thị Phong

Cao Thị Thu Thanh

Phó Hiệu Trưởng

TTCM5T - GVCN lớp 5TB

0979 399 123

01268 340 985

 

2

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Trang

Phó Hiệu Trưởng

Chủ tịch CĐ – GVCN lớp 5TD 

01668 156 829

 0968 695 180

 

3

18/02/2015

(tức 30 tết)

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Hiệu Trưởng

P'Chủ tịch CĐ- GVCN lớp 5TB

0982 763 262

0932 336 456

 

4

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Nguyễn Thị Lương

Trần Thị Thu

Hiệu Trưởng

P'Bí thư CĐ - GVCN lớp 3TA

0919 770 968

01668 810 211

 

5

20/02/2015

(tức mùng 2 tết)

Nguyễn Thị Phong

Cao Thị Thu Thanh

Phó Hiệu Trưởng

TTCM5T – GVCN lớp 5TB

0979 399 123

01268 340 985

 

6

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Trang

Phó Hiệu Trưởng

Chủ tịch CĐ – GVCN lớp 5TD 

01668 156 829

 0968 695 180

 

7

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Hiệu Trưởng

P'Chủ tịch CĐ- GVCN lớp 5TB

0982 763 262

0932 336 456

 

8

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Nguyễn Thị Lương

Trần Thị Thu

Hiệu Trưởng

P'Bí thư chi đoàn – GVCN lớp 3TA

0919 770 968

01668 810 211

 

9

24/02/2015

(tức mùng 6 tết)

Nguyễn Thị Phong

Cao Thị Thu Thanh

Phó Hiệu Trưởng

TTCM5T – GVCN lớp 5TB

0979 399 123

01268 340 985

10

Ngày 25/02/2015

 tức mùng 7 tết)

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Trang

Phó Hiệu Trưởng

Chủ tịch CĐ – GVCN lớp 5TD 

01668 156 829

 0968 695 180

 

11

Ngày 26/02/2015

( tức mùng 8 tết)

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Hiệu Trưởng

P'Chủ tịch CĐ- GVCN lớp 5TB

0982 763 262

0932 336 456

 

12

Ngày 27/02/2015

(tức mùng 9 tết)

Nguyễn Thị Lương

Trần Thị Thu

Hiệu Trưởng

P'Bí thư chi đoàn – GVCN lớp 3TA

0919 770 968

01668 810 211

 

Trường MN Hoa Phượng trân trọng báo cáo UBND Thị trấn Mạo KhêPhòng Giáo dục & Đào tạo  Đông Triều và thông báo để CB,GV,NV biết thực hiện/.

         

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- CB,GV,NV trường MN Hoa phượng

- Lưu: VT.

 (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Lương