Tài chính công khai ngày 18/2/2019 

Tổng số trẻ báo ăn;467trẻ Điểm trungtâm : 407 trẻ Điểm lẻ 69 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18500đ Tổng tiền ăn của trẻ 8.806..000đ Điểm trung tâm :7.529.500đ Điểm lẻ: 1.276.500đ