tm.jpg-2
nan bat.jpg-3
IMG_9718 copy.JPG-2
IMG_3193.JPG-1
DSC_0225.JPG-1
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 13/12/2018

Tổng số trẻ báo ăn; 361trẻ
Điểm trungtâm :310 trẻ
Điểm lẻ :51trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ6.678.5:00đ
Điểm trung tâm : 5.735.000đ
Điểm lẻ: 943.500d


Tổng số trẻ báo ăn; 361trẻ
Điểm trungtâm :310 trẻ
Điểm lẻ :51trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ6.678.5:00đ
Điểm trung tâm : 5.735.000đ
Điểm lẻ: 943.500d
Calendar
Today: Saturday, 15 / 12 / 18

Tài chính công khai ngày 13/12/2018 

Tổng số trẻ báo ăn; 361trẻ Điểm trungtâm :310 trẻ Điểm lẻ :51trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ6.678.5:00đ Điểm trung tâm : 5.735.000đ Điểm lẻ: 943.500d

Tài nguyên