Navigation
You need install Flash Player to can view this clip.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

Tài chính công khai - Ngày 20/10/2017 

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 508 trẻ - Điểm chính : 435 trẻ - Điểm lẻ: 73 trẻ Tiền ăn mỗi xuất 01/ ngày là 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 9.398.000đ - Điểm chính: 8.047.500đ - Điểm lẻ: 1.350.500đ

Calendar
Today: Monday, 23 / 10 / 17
Thông báo

Tài chính công khai ngày 20/10/2017

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 508 trẻ.
- Điểm chính: 435 trẻ.
- Điểm lẻ: 73 trẻ.
Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 18.500đ.
Tổng số tiền ăn của trẻ: 9.398.000đ
- Điểm chính: 8.047.500đ
- Điểm lẻ: 1.350.500đ.


Tổng số đã chi trong ngày: 9.398.000đ
- Điểm chính:  8.047.500đ
- Điểm lẻ: 1.350.500đ. 
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau: 0đ.
- Điểm chính: 0đ.
- Điểm lẻ: 0đ.

 

Video clip
You need install Flash Player to can view this clip.
Bài hát yêu thích
You need install Flash Player to can view this clip.
Tài nguyên