Asset Publisher

Phân công lịch trực ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Phân công lịch trực ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5


PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HOA PHƯỢNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 31/TMN-HP

Mạo Khê, ngày 24 tháng 4 năm 2015

V/v: lịch trực dịp Lễ giỗ tổ

Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4,

ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015

 

 

       

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC NGÀY LỄ

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo thị xã  Đông Triều về việc tổ chức trực trong dịp nghỉ lễ, trường mầm non Hoa Phượng xây dựng lịch trực dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, ngày chiến thắng 30/4, ngày quốc tế lao động 1/5 năm 2015 của Lãnh đạo Phòng như sau:

 

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

Ngày 28/4

Nguyễn Thị Lương

Trần Thị Thu

Hiệu Trưởng

P'Bí thư CĐ - GVCN lớp 3TA

0919 770 968

01668 810 211

 

2

Ngày 29/4

Nguyễn Thị Phong

Cao Thị Thu Thanh

Phó Hiệu Trưởng

TTCM5T - GVCN lớp 5TB

0979 399 123

01268 340 985

 

3

Ngày 30/4

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Trang

Phó Hiệu Trưởng

Chủ tịch CĐ – GVCN lớp 5TD 

01668 156 829

 0968 695 180

 

4

Ngày 01/5

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Hiệu Trưởng

P'Chủ tịch CĐ- GVCN lớp 5TB

0982 763 262

0932 336 456

 

5

Ngày 02/5

Nguyễn Thị Lương

Trần Thị Thu

Hiệu Trưởng

P'Bí thư CĐ - GVCN lớp 3TA

0919 770 968

01668 810 211

6

Ngày 03/5

Nguyễn Thị Thanh Hải

Nguyễn Thị Trang

Phó Hiệu Trưởng

Chủ tịch CĐ – GVCN lớp 5TD 

01668 156 829

 0968 695 180

 

 

                                      Mạo Khê, ngày 24 tháng 4 năm 2015

                                       Hiệu trưởng

                                    ( Đã Ký)

 

 

 

                                   Nguyễn Thị Lương