Tai chính công khai ngày 10/03/2023

Tổng số trẻ báo ăn: 355trẻ
Điểm trung tâm: 299 trẻ
Điểm lẻ: 56
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.100.000đ
Điểm trung tâm: 5.980.000đ
Điểm lẻ: 1.120.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đTổng số trẻ báo ăn: 355trẻ

Điểm trung tâm: 299 trẻ

Điểm lẻ: 56

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ

Tổng tiền ăn của trẻ: 7.100.000đ

Điểm trung tâm: 5.980.000đ

Điểm lẻ: 1.120.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu