Tài chính công khai ngày 15/03/2023

Tổng số trẻ báo ăn: 373 trẻ
Điểm trung tâm: 313 trẻ
Điểm lẻ: 60
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.460.000đ
Điểm trung tâm: 6.260.000đ
Điểm lẻ: 1.160.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Tổng số trẻ báo ăn: 373 trẻ            

Điểm trung tâm: 313 trẻ

Điểm lẻ: 60

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ

Tổng tiền ăn của trẻ: 7.460.000đ

Điểm trung tâm: 6.260.000đ

Điểm lẻ: 1.160.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu