THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021-2022  

Tài chính công khai 4/11/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 435 trẻ Điểm trung tâm: 382 trẻ Điểm lẻ: 53 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.047.500đ Điểm trung tâm : 7.067.000đ Điểm lẻ 980.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021  

Thời khóa biểu năm học 2019-2020  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019  

Thực đơn tháng 9 năm 2018  

Thực đơn tháng 9- 2017  

Thực đơn ăn của trẻ tuần 1-2 tháng 9


Các trang: 1  2