Thời khóa biểu năm học 2019-2020 


 

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018 - 2019  

Thực đơn tháng 9 năm 2018  

Thực đơn tháng 9- 2017  

Thực đơn ăn của trẻ tuần 1-2 tháng 9

Thực đơn tháng 8- 2017  

Thực đơn của bé tháng 8- 2017

Tài chính công khai  

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 205 trẻ Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là: 15.000đ Tổng số tiền ăn của trẻ là: 3.075.000

Tài chính công khai  

Ngày 25/07/2017 Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 202 trẻ Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 15.000đ Tổng số tiền ăn của trẻ:3.030.000đ

Tài chính công khai  

Ngày 24/7/2017 Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 210 trẻ Tiền ăn mỗi xuất/01 ngày là 15.000đ Tổng số tiền ăn của trẻ: 3.150.000đ

Tài chính công khai ngày 20/07/2017  

Tổng số trẻ báo ăn tại trường: 190 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /01 ngày là 15.000đ Tổng số tiền ăn của trẻ: 2.850.000đ


Các trang: 1  2