Tài chính công khai ngày 16/03/2023 

Tổng số trẻ báo ăn: 375 trẻ Điểm trung tâm: 314 trẻ Điểm lẻ: 61 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.500.000đ Điểm trung tâm: 6.280.000đ Điểm lẻ: 1.220.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 

Tài chính công khai ngày 24/03/2023 

Tổng số trẻ báo ăn: 391 trẻ Điểm trung tâm: 331 trẻ Điểm lẻ: 60 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.820.000đ Điểm trung tâm: 6.620.000đ Điểm lẻ: 1.200.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ