tài chính công khai ngày 27/05/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 420 trẻ Điểm trung tâm: 334 trẻ Điểm lẻ: 86 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.770.000đ Điểm trung tâm : 6.179.000đ Điểm lẻ: 1.609.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

 

tài chính công khai ngày 02/06/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 466 trẻ Điểm trung tâm: 368 trẻ Điểm lẻ: 98 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.621.000đ Điểm trung tâm : 6.808.000đ Điểm lẻ: 1.813.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ