tài chính công khai 23/4/2021 

Tổng số trẻ báo ăn: 463 trẻ Điểm trung tâm :381 trẻ Điểm lẻ: 82 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.565.500 Điểm trung tâm :7.048.500đ Điểm lẻ: 1.517.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

 

Tài chính công khai ngày 9/12/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 437trẻ Điểm trung tâm : 381trẻ Điểm lẻ: 56 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.084.500đ Điểm trung tâm : 7.048.500đ Điểm lẻ:1.036.000 đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ

 

Tài chính công khai 4/11/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 435 trẻ Điểm trung tâm: 382 trẻ Điểm lẻ: 53 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.047.500đ Điểm trung tâm : 7.067.000đ Điểm lẻ 980.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ

 

tài chính công khai 5/5/2021 

Tổng số trẻ báo ăn: 405 trẻ Điểm trung tâm :331 trẻ Điểm lẻ: 74 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.492.500 Điểm trung tâm :6.123.500đ Điểm lẻ: 1.369.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0