Tài chính công khai ngày 9/12/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 437trẻ Điểm trung tâm : 381trẻ Điểm lẻ: 56 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.084.500đ Điểm trung tâm : 7.048.500đ Điểm lẻ:1.036.000 đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ