Thực đơn tháng 12/2020 


 

Thực đơn tháng 11/2020  

Thực đơn tháng 10/2020  

Thực đơn của bé tháng 10/2021  

Thực đơn tháng 9/2020  

Thực đơn tháng 9/2021  

tài chính công khai 5/5/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 405 trẻ Điểm trung tâm :331 trẻ Điểm lẻ: 74 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.492.500 Điểm trung tâm :6.123.500đ Điểm lẻ: 1.369.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

Thực đơn tháng 5 /2021  

tài chính công khai 4/5/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 455 trẻ Điểm trung tâm :373 trẻ Điểm lẻ: 82 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.417.500 Điểm trung tâm :6.900.500đ Điểm lẻ: 1.517.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 26/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 428 trẻ Điểm trung tâm :348 trẻ Điểm lẻ: 80 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.918.000 Điểm trung tâm :6.438.000đ Điểm lẻ: 1.480.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11