tài chính công khai 5/5/2021 

Tổng số trẻ báo ăn: 405 trẻ Điểm trung tâm :331 trẻ Điểm lẻ: 74 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.492.500 Điểm trung tâm :6.123.500đ Điểm lẻ: 1.369.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

 

Thực đơn tháng 5 /2021  

tài chính công khai 4/5/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 455 trẻ Điểm trung tâm :373 trẻ Điểm lẻ: 82 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.417.500 Điểm trung tâm :6.900.500đ Điểm lẻ: 1.517.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 26/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 428 trẻ Điểm trung tâm :348 trẻ Điểm lẻ: 80 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.918.000 Điểm trung tâm :6.438.000đ Điểm lẻ: 1.480.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 23/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 463 trẻ Điểm trung tâm :381 trẻ Điểm lẻ: 82 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.565.500 Điểm trung tâm :7.048.500đ Điểm lẻ: 1.517.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

Tài chính công khai ngày 22/04/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 470 trẻ Điểm trung tâm :386 trẻ Điểm lẻ: 84 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.685.000 Điểm trung tâm :7.141.000đ Điểm lẻ: 1.554.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 20/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 469 trẻ Điểm trung tâm :431 trẻ Điểm lẻ: 83 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.676.5000 Điểm trung tâm :7.973.500đ Điểm lẻ: 1.535.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 15/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 480 trẻ Điểm trung tâm :394 trẻ Điểm lẻ: 86 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.880.000 Điểm trung tâm :7.289.000đ Điểm lẻ: 1.591.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 14/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 488 trẻ Điểm trung tâm :401 trẻ Điểm lẻ: 87trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:9028.000đ Điểm trung tâm :7.418.500đ Điểm lẻ: 1.609.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

Thực đơn tháng 3/2021  


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11