tài chính công khai 15/4/2021 

Tổng số trẻ báo ăn: 480 trẻ Điểm trung tâm :394 trẻ Điểm lẻ: 86 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.880.000 Điểm trung tâm :7.289.000đ Điểm lẻ: 1.591.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

 

tài chính công khai 14/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 488 trẻ Điểm trung tâm :401 trẻ Điểm lẻ: 87trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:9028.000đ Điểm trung tâm :7.418.500đ Điểm lẻ: 1.609.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

Thực đơn tháng 3/2021  

tài chính công khai 13/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 471 trẻ Điểm trung tâm :431 trẻ Điểm lẻ: 85 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.713.500đ Điểm trung tâm :7.973.500đ Điểm lẻ: 1.572.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 12/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 476trẻ Điểm trung tâm :438 trẻ Điểm lẻ: 85 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.806.000đ Điểm trung tâm :8.103.000đ Điểm lẻ: 1.572.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 9/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 463 trẻ Điểm trung tâm :423 trẻ Điểm lẻ: 82 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ:8.565.000đ Điểm trung tâm :7.992000đ Điểm lẻ: 1.517.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 8/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 469 trẻ Điểm trung tâm :431 trẻ Điểm lẻ: 83 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.676.500đ Điểm trung tâm :7.973.500đ Điểm lẻ: 1.535.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 7/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 474 trẻ Điểm trung tâm :436 trẻ Điểm lẻ: 85 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.769.000đ Điểm trung tâm :8.066.000đ Điểm lẻ: 1.572.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 6/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 477 trẻ Điểm trung tâm :392trẻ Điểm lẻ: 85 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.824.500đ Điểm trung tâm :7.252.000đ Điểm lẻ: 1.572.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0

tài chính công khai 5/4/2021  

Tổng số trẻ báo ăn: 472 trẻ Điểm trung tâm :387trẻ Điểm lẻ: 85 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.732.000đ Điểm trung tâm :7.159.500đ Điểm lẻ: 1.572.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11