tài chính công khai ngày 02/06/2020 

Tổng số trẻ báo ăn: 466 trẻ Điểm trung tâm: 368 trẻ Điểm lẻ: 98 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.621.000đ Điểm trung tâm : 6.808.000đ Điểm lẻ: 1.813.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

 

tài chính công khai ngày 01/06/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 477 trẻ Điểm trung tâm: 383 trẻ Điểm lẻ: 94 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.824.500đ Điểm trung tâm : 6.364.000đ Điểm lẻ: 1.739.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 29/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 434 trẻ Điểm trung tâm: 344 trẻ Điểm lẻ: 90 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.029.000đ Điểm trung tâm : 6.364.000đ Điểm lẻ: 1.665.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 28/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 440 trẻ Điểm trung tâm: 347 trẻ Điểm lẻ: 93 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 8.140.000đ Điểm trung tâm : 6.419.500đ Điểm lẻ: 1.720.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 27/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 420 trẻ Điểm trung tâm: 334 trẻ Điểm lẻ: 86 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.770.000đ Điểm trung tâm : 6.179.000đ Điểm lẻ: 1.609.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 26/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 399 trẻ Điểm trung tâm: 313 trẻ Điểm lẻ: 86 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.381.500đ Điểm trung tâm : 5.790.500.đ Điểm lẻ: 1.609.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 25/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 409 trẻ Điểm trung tâm: 311 trẻ Điểm lẻ: 87 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.566.500đ Điểm trung tâm : 5.753.500.đ Điểm lẻ: 1.609.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 22/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 383 trẻ Điểm trung tâm: 287 trẻ Điểm lẻ: 96 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.085.500đ Điểm trung tâm : 5.309.500.đ Điểm lẻ: 1.176.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 21/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 398 trẻ Điểm trung tâm: 302 trẻ Điểm lẻ: 96 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.363.000đ Điểm trung tâm : 5.587.000.đ Điểm lẻ: 1.176.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ

tài chính công khai ngày 20/05/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 427 trẻ Điểm trung tâm: 330 trẻ Điểm lẻ: 97 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.899.500đ Điểm trung tâm : 6.105.000.đ Điểm lẻ: 1.794.500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ Điểm lẻ : 0đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6