Lịch công tác
Thứ ba, ngày 20/04/2021
6 giờ 40

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng

 

Thứ tư, ngày 21/04/2021
6 giờ 40

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng

 

Thứ năm, ngày 22/04/2021
6 giờ 40

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng

 

Thứ sáu, ngày 23/04/2021
6 giờ 40

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng

 

Thứ hai, ngày 26/04/2021
6 giờ 45

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng

 

Hôm nay: Thứ hai, ngày 19 / 04 / 2021
6 giờ 40

- Đ/c Dương Thị Tâm- HT trực và làm viêc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ khu vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh - PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ vĩnh Hồng