Lịch công tác
Thứ tư, ngày 19/01/2022
6 giờ 35

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan – PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng

 

Thứ năm, ngày 20/01/2022
6 giờ 35

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan – PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng

 

Thứ sáu, ngày 21/01/2022
6 giờ 45

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan – PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng

 

Thứ hai, ngày 24/01/2022
6 giờ 35

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan – PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng

 

Thứ ba, ngày 25/01/2022
6 giờ 35

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan – PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng

 

Hôm nay: Thứ ba, ngày 18 / 01 / 2022
6 giờ 35

- Đ/c Dương Thị Tâm – HT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Tuy 2

- Đ/c Bùi Thị Lan – PHT trực và làm việc tại khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hòa

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh – PHT trực và làm việc khu trung tâm, KT khu lẻ Vĩnh Hồng