tài chính công khai 1/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 462trẻ
Điểm trung tâm :378 trẻ
Điểm lẻ: 84 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 8.547.000đ
Điểm trung tâm :6.993.500đ
Điểm lẻ: 1.554.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu