tài chính công khai 23/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 463 trẻ
Điểm trung tâm :381 trẻ
Điểm lẻ: 82
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 8.565.500
Điểm trung tâm :7.048.500đ
Điểm lẻ: 1.517.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu