tài chính công khai 26/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 428 trẻ
Điểm trung tâm :348 trẻ
Điểm lẻ: 80
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.918.000
Điểm trung tâm :6.438.000đ
Điểm lẻ: 1.480.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu