tài chính công khai 4/5/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 455 trẻ
Điểm trung tâm :373 trẻ
Điểm lẻ: 82
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 8.417.500
Điểm trung tâm :6.900.500đ
Điểm lẻ: 1.517.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu