tài chính công khai 5/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 472 trẻ
Điểm trung tâm :387trẻ
Điểm lẻ: 85 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 8.732.000đ
Điểm trung tâm :7.159.500đ
Điểm lẻ: 1.572.500đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu