tài chính công khai 5/5/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 405 trẻ
Điểm trung tâm :331 trẻ
Điểm lẻ: 74
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.492.500
Điểm trung tâm :6.123.500đ
Điểm lẻ: 1.369.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu