tài chính công khai ngày 22/05/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 383 trẻ
Điểm trung tâm: 287 trẻ
Điểm lẻ: 96 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.085.500đ
Điểm trung tâm : 5.309.500.đ
Điểm lẻ: 1.176.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0đ
Điểm lẻ : 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu