Thực đơn tháng 4/2021 


 

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2021  

Kế hoạch công tác tháng 11/2020  

Kế hoạch hoạt động tháng 10/2020  

tài chính công khai 11/9/2020  

Tổng số trẻ báo ăn: 366 trẻ Điểm trung tâm: 295 trẻ Điểm lẻ: 71 trẻ Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 6.771..000đ Điểm trung tâm : 5.457.500đ Điểm lẻ: 1.313500đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ Điểm trung tâm : 0đ


Các trang: 1  2  3  4  5