Tài chính công khai ngày 24/03/2023 

Tổng số trẻ báo ăn: 391 trẻ Điểm trung tâm: 331 trẻ Điểm lẻ: 60 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.820.000đ Điểm trung tâm: 6.620.000đ Điểm lẻ: 1.200.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 

Tài chính công khai ngày 23/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 395 trẻ Điểm trung tâm: 335 trẻ Điểm lẻ: 60 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.900.000đ Điểm trung tâm: 6.700.000đ Điểm lẻ: 1.200.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tài chính công khai ngày 20/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 395 trẻ Điểm trung tâm: 335 trẻ Điểm lẻ: 60 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.900.000đ Điểm trung tâm: 6.700.000đ Điểm lẻ: 1.200.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tài chính công khai ngày 21/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 374 trẻ Điểm trung tâm: 315 trẻ Điểm lẻ: 59 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.480.000đ Điểm trung tâm: 6.300.000đ Điểm lẻ: 1.180.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tài chính công khai ngày 16/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 375 trẻ Điểm trung tâm: 314 trẻ Điểm lẻ: 61 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.500.000đ Điểm trung tâm: 6.280.000đ Điểm lẻ: 1.220.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tài chính công khai ngày 15/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 373 trẻ Điểm trung tâm: 313 trẻ Điểm lẻ: 60 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.460.000đ Điểm trung tâm: 6.260.000đ Điểm lẻ: 1.160.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tài chính công khai ngày 13/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 372trẻ Điểm trung tâm: 314 trẻ Điểm lẻ: 58 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.440.000đ Điểm trung tâm: 6.280.000đ Điểm lẻ: 1.160.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tai chính công khai ngày 10/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 355trẻ Điểm trung tâm: 299 trẻ Điểm lẻ: 56 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.100.000đ Điểm trung tâm: 5.980.000đ Điểm lẻ: 1.120.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tài chính công khai ngày 08/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 357trẻ Điểm trung tâm: 302 trẻ Điểm lẻ: 55 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.140.000đ Điểm trung tâm: 6.040.000đ Điểm lẻ: 1.100.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

Tài chính công khai ngày 07/03/2023  

Tổng số trẻ báo ăn: 374trẻ Điểm trung tâm: 317 trẻ Điểm lẻ: 57 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.480.000đ Điểm trung tâm: 6.340.000đ Điểm lẻ: 1.140.000đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10