tài chính công khai 11/9/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 366 trẻ
Điểm trung tâm: 295 trẻ
Điểm lẻ: 71 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 6.771..000đ
Điểm trung tâm : 5.457.500đ
Điểm lẻ: 1.313500đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0đ


Tổng số trẻ báo ăn: 366 trẻ
Điểm trung tâm: 295 trẻ
Điểm lẻ: 71 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 6.771..000đ
Điểm trung tâm : 5.457.500đ
Điểm lẻ: 1.313500đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0đ

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu