Tài chính công khai ngày 23/02/2023

Tổng số trẻ báo ăn: 372 trẻ
Điểm trung tâm: 323 trẻ
Điểm lẻ: 49
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.440.000đ
Điểm trung tâm: 6.460.000đ
Điểm lẻ: 980.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Tổng số trẻ báo ăn: 372 trẻ

Điểm trung tâm: 323 trẻ

Điểm lẻ: 49

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ

Tổng tiền ăn của trẻ: 7.440.000đ

Điểm trung tâm: 6.460.000đ

Điểm lẻ: 980.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu