Tài chính công khai ngày 24/02/2023

Tổng số trẻ báo ăn: 351 trẻ
Điểm trung tâm: 304 trẻ
Điểm lẻ: 47
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.020.000đ
Điểm trung tâm: 6.080.000đ
Điểm lẻ: 940.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Tổng số trẻ báo ăn: 351 trẻ

Điểm trung tâm: 304 trẻ

Điểm lẻ: 47

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ

Tổng tiền ăn của trẻ: 7.020.000đ

Điểm trung tâm: 6.080.000đ

Điểm lẻ: 940.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu