Thống kê chât lượng chăm sóc năm học 2019-2020


CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG năm học 2019-2020

Cân, đo, khám sức khỏe lần 1

 

STT

Độ tuổi

SDD nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thấp còi

Tỷ lệ %

SDD béo phì

Tỷ lệ %

1

24 - 36 TT

1/510

0,19

0

0

0

0

2

3-4 tuổi

2/510

0,39

1/510

0,19

1

 

3

4-5 tuổi

3/510

0,58

5/510

0,98

6/510

1.18

4

5-6 tuổi

0

0

0

0

7/510

1,37

                                                                                                   

                                                                                                     Hiệu trưởng

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Thị Lương

 

                      CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

     Cân, đo, khám sức khỏe lần 2

 

STT

Độ tuổi

SDD nhẹ cân

Tỷ lệ %

SDD thấp còi

Tỷ lệ %

SDD béo phì

Tỷ lệ %

1

24 - 36 TT

1/510

0,19

0

0

0

0

2

3-4 tuổi

2/510

0,39

1/510

0,19

0

0

3

4-5 tuổi

2/510

0,39

3/510

0,58

4/510 trẻ

0,78

4

5-6 tuổi

0

0

0

0

6/510 trẻ

1,18

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hiệu trưởng

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                          Nguyễn Thị Lương

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu