tài chính công khai ngày 19/05/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 414 trẻ
Điểm trung tâm: 315 trẻ
Điểm lẻ: 99 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.659.000đ
Điểm trung tâm : 5.827.500.đ
Điểm lẻ: 1.831.500đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0đ
Điểm lẻ : 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu