Thực đơn tháng 03/2023 


 

Thức đơn tháng 12-2022  

Thực đơn của bé tháng 02-2023  

Thực đơn tháng 02-2023  

Thực đơn tháng 01-2023  

Thực đơn của bé tháng 11/2022  

Thực đơn tháng 10/2022  

THỰC ĐƠN THÁNG 09/2022  

Thực đơn tháng 04/2022  

Tài chính công khai ngày 26/4/2022  

Tổng số trẻ báo ăn: 388 trẻ Điểm trung tâm :364 trẻ Điểm lẻ: 59 Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ Tổng tiền ăn của trẻ: 7.178.000 Điểm trung tâm : 6.734.000đ Điểm lẻ: 1.091.500 đ Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12