tài chính công khai 2/4/2021

Tổng số trẻ báo ăn: 455 trẻ
Điểm trung tâm :373trẻ
Điểm lẻ: 82 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 8.417.500đ
Điểm trung tâm :6.900.500đ
Điểm lẻ:1.517.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0Chưa có lời bình nào. Bắt đầu