tài chính công khai ngày 20/05/2020

Tổng số trẻ báo ăn: 427 trẻ
Điểm trung tâm: 330 trẻ
Điểm lẻ: 97 trẻ
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 18.500đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.899.500đ
Điểm trung tâm : 6.105.000.đ
Điểm lẻ: 1.794.500đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ
Điểm trung tâm : 0đ
Điểm lẻ : 0đChưa có lời bình nào. Bắt đầu