Tài chính công khai ngày 02/03/2023

Tổng số trẻ báo ăn: 376 trẻ
Điểm trung tâm: 315 trẻ
Điểm lẻ: 61
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.520.000đ
Điểm trung tâm: 6.300.000đ
Điểm lẻ: 1.220.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Tổng số trẻ báo ăn: 376 trẻ

Điểm trung tâm: 315 trẻ

Điểm lẻ: 61

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ

Tổng tiền ăn của trẻ: 7.520.000đ

Điểm trung tâm: 6.300.000đ

Điểm lẻ: 1.220.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu