Tài chính công khai ngày 16/02/2023

Tổng số trẻ báo ăn: 341 trẻ
Điểm trung tâm: 293 trẻ
Điểm lẻ: 48
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 6.8200.000đ
Điểm trung tâm: 5.860.000đ
Điểm lẻ: 960.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Tổng số trẻ báo ăn: 341 trẻ

Điểm trung tâm: 293 trẻ

Điểm lẻ: 48

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ

Tổng tiền ăn của trẻ: 6.8200.000đ

Điểm trung tâm: 5.860.000đ

Điểm lẻ: 960.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu