Tài chính công khai ngày 16/03/2023

Tổng số trẻ báo ăn: 375 trẻ
Điểm trung tâm: 314 trẻ
Điểm lẻ: 61
Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ
Tổng tiền ăn của trẻ: 7.500.000đ
Điểm trung tâm: 6.280.000đ
Điểm lẻ: 1.220.000đ
Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đTổng số trẻ báo ăn: 375 trẻ            

Điểm trung tâm: 314 trẻ

Điểm lẻ: 61

Tiền ăn mỗi xuất /1 ngày: 20.000đ

Tổng tiền ăn của trẻ: 7.500.000đ

Điểm trung tâm: 6.280.000đ

Điểm lẻ: 1.220.000đ

Thừa thiếu chuyển sang ngày hôm sau là : 0đ

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu